Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).
Adresát (prodávající):
Internetový obchod: Zparize.cz
Šárka Černá
Se sídlem: Za Novákovou Zahradou 113/8, Praha - Satalice, 190 15
IČ:
E-mailová adresa: info@zparize.cz
Telefonní číslo: +420 730 165 813
Spotřebitel: 01081616
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne ___ . ___ . ______ jsem ve Vašem obchodě vytvořil(a) objednávku (specifikace objednávky viz
níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
vracím bez udání důvodu odstoupením od smlouvy ve 14 denní lhůtě od obdržení zboží
Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem (nehodící se škrtněte):
výměnou zboží | vrácením finančních prostředků
Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem
právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně
potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání
(v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
1. Datum objednání: ___ . ___ . ______/ datum obdržení: ___ . ___ . ______
2. Číslo objednávky: ____________________
3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem
_______________________ a budou navráceny zpět způsobem ____________________
(v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ___________________________________
V _________________, dne ___ . ___ . ______ ______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. _______________________
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme
ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví,
si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.